Právne informácie

ČLÁNOK 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Stránku „www.fr.thuasne.com“, ďalej uvádzanú ako „stránka“, navrhla spoločnosť Thuasne, ďalej len „spoločnosť“, ktorej sídlo sa nachádza na adrese 120 rue Marius Aufan, CS 10032, 92309 Santa Clara, CA Cedex, ktorá je akciovou spoločnosťou so základným imaním vo výške 1 950 000 EUR, a je zapísaná v Obchodnom registri v Nanterre pod číslom 542 091 186. Táto stránka zabezpečuje jej propagáciu. Osobou zodpovednou za zverejňovanie informácií je pani Elizabeth DUCOTTET. Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Platform.sh so sídlom na adrese 22 rue de Palestro, Paríž, 75002 Francúzsko, SAS (francúzska zjednodušená spoločnosť s ručením obmedzeným), zapísaná v obchodnom registri pod číslom 521 496 59.

ČLÁNOK 2 - POUŽITIE STRÁNKY

Informácie na tejto stránke sú určené výlučne na pomoc čitateľom pri hľadaní a porozumení produktom spoločnosti Thuasne. Nemôžu nahradiť poradenstvo ani liečbu vykonávanú kvalifikovaným lekárom. Bez konzultácie s lekárom nepoužívajte žiadnu z tu uvedených informácií na diagnostikovanie alebo liečbu vašich problémov. Spoločnosť odporúča všetkým návštevníkom svojich stránok, aby svojvoľný začiatok, úpravu alebo prerušenie liečby vždy najskôr prekonzultovali s lekárom.

ČLÁNOK 3 - SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV/ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na základe zákona č. 78-17 zo 6. januára 1978, v znení neskorších predpisov v roku 2004, ktorý sa týka výpočtovej techniky, súborov a slobôd, je automatizované spracovanie osobných údajov uskutočňované na stránke predmetom prehlásenia Národná komisia pre informačné technológie a slobody (CNIL). Automatizované spracovanie údajov vykonávané prostredníctvom stránky je riešené v súlade s požiadavkami zákona č. 78-17 zo 6. januára 1978, ktorý sa týka sa výpočtovej techniky, súborov a slobôd. Osobné údaje sú zhromažďované na stránke za účelom spracovania požiadaviek a poskytnutia odpovedí v rámci riadenia a monitorovania vzťahu skupiny Thuasne so zákazníkmi a budúcimi zákazníkmi a v rámci riadenia žiadostí adresovaných skupine Thuasne. Vaše údaje budú sprístupnené iba príslušným pracovníkom skupiny Thuasne, ktorí ich potrebujú na to, aby najlepšie vyriešili vašu požiadavku. Podľa zákona o „výpočtovej technike a slobodách“ zo 6. januára 1978, v znení z roku 2004, máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich opravu, ktoré môžete uplatniť písomne na adrese: webcontact@thuasne.fr

ČLÁNOK 4 - COOKIES

Stránka môže používať technológiu „Cookies“ a ukladať do pamäti IP adresu počítača, z ktorého ste navštívili stránku. „Cookies“ sú dátové súbory zaslané do vášho prehliadača z webového servera, ktoré sú uložené na pevnom disku vášho počítača, ktorý môže zaznamenávať informácie o vašom surfovaní na stránke (navštevované stránky, dátum a čas návštev, typ počítača a použitého prehliadača, poskytovateľ prístupu...), a to s cieľom, aby vám počas nasledujúcich návštev ponúkla jednoduchšiu navigáciu a ponuky a informácie zodpovedajúce vašim očakávaniam. Máte možnosť nakonfigurovať si prehliadač tak, aby vás upozornil na používanie súborov Cookies a aby ste ich mohli odmietnuť. Ak odmietnete cookies, spoločnosť vám nemôže zaručiť optimálnu návštevu stránky a jej určitý obsah alebo funkcie nemusia byť k dispozícii.

ČLÁNOK 5 - DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Všetky informácie uverejnené na stránke sú autorizované spoločnosťou. Spoločnosť vlastní práva na použitú ikonografiu. Spoločnosť povoľuje používanie, kopírovanie alebo tlač celého obsahu svojich internetových stránok, ktorých cieľom je informovanie používateľa o spoločnosti. Komerčné využitie týchto informácií podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti. Prezentácia a usporiadanie týchto dokumentov a informácií, ktoré sú v nich obsiahnuté, sú chránené autorskými právami, vrátane použitia alebo kopírovania dokumentov tretích strán na tieto stránky s cieľom získania týchto informácií. Registrované a neregistrované ochranné známky spoločnosti alebo tretích strán nesmú byť vo vzťahu k šíreniu informácií použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu v reklamných materiáloch alebo iných publikáciách.

ČLÁNOK 6 - ZODPOVEDNOSŤ

Používateľ používa stránku na vlastné riziko. Spoločnosť v žiadnom prípade nebude niesť zodpovednosť za priame alebo nepriame škody (materiálne škody, strata údajov, finančné straty atď.) vyplývajúce z prístupu alebo používania stránky alebo akejkoľvek stránky, ktorá je s ňou spojená. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo vírusy, ktoré by mohli mať vplyv na váš počítač alebo počítačový hardvér, najmä pri prístupe alebo používaní stránky, sťahovaní prvkov stránok alebo nezákonné zásahy do počítačových systémov. Spoločnosť venuje maximálnu pozornosť šíreniu kvalitných informácií na stránke. Spoločnosť napriek tomu nemôže úplne zaručiť presnosť a úplnosť týchto informácií. Spoločnosť, ktorá podlieha záväzku vynaloženia najväčšieho úsilia, teda nemôže byť zodpovedná za akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu spôsobenú informáciami, ktoré sú nesprávne použité a/alebo ktorý by sa ukázali ako nepresné alebo neúplne. Spoločnosť sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie, aby používatelia internetu mohli kedykoľvek navštevovať stránku. Napriek tomu v prípade nedostupnosti stránky spoločnosť nemôže niesť zodpovednosť za akúkoľvek príčinu.

ČLÁNOK 7 - ODKAZY NA INÉ STRÁNKY

Spoločnosť odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah dostupný na iných internetových stránkach, na ktoré vytvorila odkazy alebo ktoré by mohli byť vytvorené bez jej vedomia. Riziko spojené s prístupom na všetky ostatné internetové stránky prepojené na túto stránku znáša používateľ. Spoločnosť tiež odmieta zodpovednosť za všetky informácie obsiahnuté na stránkach tretích strán, ktoré sú prístupné prostredníctvom odkazov na stránke.

ČLÁNOK 8 - PLATNÉ PRÁVO

Tieto podmienky používania sa riadia, interpretujú a používajú v súlade s francúzskym právom. V prípade sporu budú mať výlučnú právomoc francúzske súdy.

ČLÁNOK 9 - AKTUALIZÁCIA

Vzhľadom na to, že sa obsah stránky sa vyvíja, si spoločnosť vyhradzuje právo kedykoľvek upravovať a aktualizovať informácie obsiahnuté na stránke.